Aktualnie stawki opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że aktualnie obowiązujące stawki opłat za usługę dystrybucji określa taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniona decyzją Regulatora z dnia 23 maja 2019 r. z uwzględnieniem stawek opłaty przejściowej, OZE, kogeneracyjnej i opłaty mocowej, których wielkość wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zobowiązana jest do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od obowiązującej w danym okresie wersji Taryfy:

  1. Stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021.

  1. Stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2067).

  1. Stawki opłaty przejściowej w wysokości:

– 0,08 zł/kW/m-c dla grup taryfowych C11 i C21;

– 0,19 zł/kW/m-c dla grupie taryfowej B23.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o rozwiązaniu KDT”

  1. Stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,0762 zł/kWh za energię pobraną w wybranych godzinach doby, a od 19 czerwca 2021 r. dla odbiorców zaliczonych do grupy taryfowej C11 o mocy umownej nie większej niż 16 kW, zużywających rocznie:

– poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 1,87 zł na miesiąc;

– od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 4,48 zł na miesiąc;- powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 7,47 zł na miesiąc;

– powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 10,46 zł na miesiąc

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą o rynku mocy”

Informacja Prezesa URE nr 58/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021;

Informacja Prezesa URE Nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty mocowej na rok 2021.

Wyciąg z taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej – Obowiązuje od 1 stycznia 2021 - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej okresu obowiązywania oraz stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2019.JPi1 z dnia 23 maja 2019 r.  w części dotyczącej zmiany okresu obowiązywania taryfy do 31 grudnia 2019r.,   stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak pisma OKR.4211.20.12.2017.1334.VIIA.JPi1. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.20.4.2017.1334.VII.JPi1 z dnia 14 grudnia 2017 r.  w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 r. - dokument w formacie PDF