Informacje ogólne

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. od momentu założenia przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Dowodem tego jest szereg inwestycji proekologicznych poczyniony na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, które przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i wzrostu efektywności wytwarzania energii.

Elektrociepłownia Mielec spełnia wszystkie wymagania formalne z zakresu prawa ochrony środowiska mającego zastosowanie do działalności Spółki. Uzyskaliśmy wszelkie wymagane pozwolenia środowiskowe:

  • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej >50MWt – wydane przez Starostę Mieleckiego decyzją z dnia 2 grudnia 2014 roku na czas nieoznaczony,
  • Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych firmy Euro-Eko Media Sp. z o.o. – wydane przez Starostę Mieleckiego decyzją z dnia 28 lipca 2014 roku na okres czterech lat,
  • Pozwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wydane przez Starostę Mieleckiego decyzją z dnia 27 lutego 2015 roku na okres sześciu lat.