IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2022

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2022 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 18 marca 2022 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 6 kwietnia 2022 r. Kartę Aktualizacji  nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie projektu zmian wynikało z konieczności uwzględnienia nowych regulacji prawnych.  

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją zmiany instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

Plan Ograniczeń poboru energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje, że zatwierdzony i uzgodniony został z PGE Dystrybucja S.A. plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Przypominamy odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy, których dotyczy niniejszy plan są informowani indywidualnie o dopuszczalnych  wartościach poboru mocy w danym stopniu zasilania.

• Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 2 lipca 2021 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 16 lipca 2021 r. konsultacje projektu Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 lipca 2021 r. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Raport z procesu konsultacji projektu IRiESD EC Mielec

• Zatwierdzona i obowiązująca od dnia 20 lipca 2021 r. IRiESD

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie nowego projektu wynikało z konieczności ujednolicenia tekstu instrukcji funkcjonującego dotychczas i uwzględnienia dodatkowych zmian jakie zaszły w związku ze zmianami przepisów prawa oraz zestandaryzowania tekstu do instrukcji innych operatorów systemu.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 16 lipca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl.  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o.  pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Efektywność energetyczna – Informacja Sprzedawcy

Sprzedawca energii elektrycznej Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje o publikacji informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń, a także o miejscu w którym są one dostępne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) znowelizowanego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2026).

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2020

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 11.12.2020 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 28.12.2020 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 grudnia 2020 r. Kartę Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

Raport z procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 IRiESD

Zatwierdzona i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r. Karta Aktualizacji nr 1/2020 IRiESD

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 28 grudnia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Plan Ograniczeń poboru energii elektrycznej na okres od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021

Operator systemu dystrybucyjnego Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje, że zatwierdzony i uzgodniony został z PGE Dystrybucja S.A. plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021 r.

Przypominamy odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy, których dotyczy niniejszy plan są informowani indywidualnie o dopuszczalnych  wartościach poboru mocy w danym stopniu zasilania.